REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW w systemie bizbilet.pl obowiązujący od dnia 09 grudnia 2018 r.

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie Bizbilet.pl, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Bizbilet.pl umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Sprzedaż biletów w systemie Bizbilet.pl jest prowadzona przez:

Studiotypo3.com Grzegorz Bańka

adres siedziby: Ogrodowa 20, 37-464 Stalowa Wola

NIP: 8652414625

Adresy poczty elektronicznej:

Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień w języku polskim: rezerwacje@bizbilet.pl

Serwis Telefoniczny: +48 693 24 12 86

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym Bizbilet.pl za pośrednictwem stron w domenie bizbilet.pl.

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.1. Zakup biletów w serwisie internetowym Bizbilet

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu Bizbilet.pl, wyboru rodzaju biletów należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności.

W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie bizbilet.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Bizbilet.pl Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie Bizbilet.pl, bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

W przypadku wyboru płatności kartą lub e-przelewem za pośrednictwem PayU Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie bizbilet.pl Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU. Po otrzymaniu przez Bizbilet.pl od PayU. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie, bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu Bizbilet.pl oraz Organizatora wydarzenia dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie Bizbilet.pl.

W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie Bizbilet.pl następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności literowego kodu lub numeru rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta podczas płatności.

W przypadku opłaty za bilet e-przelewem lub kartą za pośrednictwem PayU, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie Bizbilet.pl następuje po otrzymaniu przez Bizbilet.pl potwierdzenia z PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: rezerwacje@bizbilet.pl, lub pod numerem telefonu: +48 693 24 12 86.

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

BILETY I VOUCHERY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia Bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do Bizbilet.pl, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Bizbilet.pl oraz Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Bizbilet.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona na pierwszej stronie dokumentu zakupu i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji Biletów.

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania Biletów na poszczególne wydarzenia.

Nie można łączyć Biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez nas lub Organizatora formalna pisemna zgoda.

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia. Bizbilet.pl jako pośrednik w sprzedaży biletu nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje Organizatora wskazane powyżej, wynikające z regulaminu dotyczącego wydarzenia.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, w ramach niektórych wydarzeń Bizbilet.pl może pośredniczyć w procesie reklamacji (jeżeli Klient zgłosi się do pracowników obsługi Bizbilet.pl obecnych na miejscu wydarzenia. Jednakże Bizbilet.pl jest jedynie pośrednikiem, zaś podmiotem obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji jest Organizator danego wydarzenia.

W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą Bizbilet.pl.

Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, Bizbilet.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Bizbilet.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

Bizbilet.pl stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora. Jednakże z uwagi na to, że serwis Bizbilet.pl ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie Bizbilet.pl mogą być wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

Do ceny biletów na poszczególne wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie lub opłaty wprowadzone przez Organizatora wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

3.4. Kody rabatowe

W ramach systemu sprzedaży biletów Bizbilet.pl dostępne są kody rabatowe o określonych nominałach określanych w walucie lub procent obniżający cenę biletów. Kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia o zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia. Kody to kombinacja znaków literowych lub znaków literowych i liczb. O wprowadzeniu oraz warunkach obowiązywania kodów rabatowych zawsze decyduje Organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pomocą wszelkich środków komunikowania, w tym w mediach, w mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie internetowej www.bizbilet.pl lub za pośrednictwem Organizatora (ogólnodostępnie lub do wybranego grona odbiorców).

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

4.1. Zasady ogólne

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: karta płatnicza, e-przelew, przelew tradycyjny, płatność gotówką. Dostęp do rodzaju płatności może być różny zależnie od wydarzenia.

4.2. Karta płatnicza

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Bizbilet.pl (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”) Klient zostanie przekierowany do PayU. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU. odpowiada firma PayU. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU. (15 minut), Bizbilet.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Bizbilet.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

4.3. e-przelew

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Bizbilet.pl, oraz wybraniu opcji płatności eprzelewem (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU. odpowiada firma PayU. zgodnie ze swoim regulaminem. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU. (15 minut), Bizbilet.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Bizbilet.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

4.4. przelew tradycyjny

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku Bizbilet.pl czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), Bizbilet.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Bizbilet.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU Bizbilet.pl

Telefonicznie: pod nr +48 693 24 12 86

Mailowo: rezerwacje@bizbilet.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży Bizbilet.pl nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się

WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI.

5.1. Brak prawa odstąpienia od umowy

Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów Bizbilet.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5.2. Zwroty

Jeżeli regulamin Organizatora danego wydarzenia przewiduje zwrot Biletów i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału Bizbilet.pl w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady.

W przypadku zwrotu Biletu, Bizbilet.pl będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za Bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez Bizbilet.pl od Organizatora.

W przypadku uzyskania przez Bizbilet.pl od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, Bizbilet.pl podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

5.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rezerwacje@bizbilet.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Bizbilet.pl informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Bizbilet.pl email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Bizbilet.pl ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

5.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem Bizbilet.pl zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Organizatora danego wydarzenia stanowi inaczej lub Klient uprawniony będzie do zwrotu Biletu. Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rezerwacje@bizbilet.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Bizbilet.pl informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Bizbilet.pl email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Bizbilet.pl ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

5.2.3. Inne zwroty

Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 5.2.1. i 5.2.2. powyżej, możliwy jest jeżeli regulamin Organizatora danego wydarzenia tak stanowi oraz odbywa się zgodnie z postanowieniami tegoż oraz niniejszego pkt 5.2.3. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ większość Organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów Biletów.

Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rezerwacje@bizbilet.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Bizbilet.pl informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Bizbilet.pl email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Bizbilet.pl ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku zwrotu Biletów za pośrednictwem Bizbilet.pl, opłata manipulacyjna za przyjęcie i rozliczenie anulowania rezerwacji wynosi 30 zł.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów Bizbilet.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: rezerwacje@bizbilet.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Bizbilet.pl Polska StudioTypo3.com ul. Ogrodowa 20, 37-464 Stalowa Wola.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Bizbilet.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

Bizbilet.pl nie jest Organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów biletów i rezerwacji, stosuje się postanowienia punktu 9 niniejszego Regulaminu.

W przypadku nieuznania przez Bizbilet.pl reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. Bizbilet.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług..

Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Bizbilet.pl, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Bizbilet.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Bizbilet.pl z siedzibą ul. Ogrodowa 20, 37-464 Stalowa Wola.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@bizbilet.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Bizbilet.pl ul. Ogrodowa 20, 37-464 Stalowa Wola

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów (np. wyboru miejsc), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Bizbilet.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Bizbilet.pl działaniami realizowanymi w imieniu Bizbilet.pl , podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym Bizbilet.pl zlecił np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Bizbilet.pl do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Bizbilet.pl , okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Bizbilet.pl , Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bizbilet.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Te informacje posłużą do konstruowania ofert dopasowanych do potrzeb Klientów, w szczególności preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich zakupów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@bizbilet.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 09grudnia 2018 roku.

 

Dane kontaktowe

693 24 12 86 | Wyślij wiadomość

Dane firmy:
Studiotypo3.com
NIP: 8652414625
Adres: ul. Ogrodowa 20, 37-464 Stalowa Wola

Sprzedaż biletów Online

Bizbilet.pl

Regulamin serwisu
Pracujemy: poniedziałek-piątek 9:00-16:00
Pomoc techniczna: 7 dni w tygodniu 8:00 - 20:00

Copyright © 2018